Den Osse
(Brouwershaven)
Vereniging van eigenaren "Zomerdorp Grevelingen"
Alle huiseigenaren zijn verplicht lid van de vereniging van eigenaren Zomerdorp Grevelingen (V.V.E)

De vereniging van eigenaren heeft als voornaamste doel: "het behartigen van de belangen van de leden". Dit houdt ondermeer in het in het belang van de leden (doen) ontwikkelen, beheren en onderhouden van gemeenschappelijke voorzieningen.

Te denken valt hierbij aan zaken als groenvoorziening, onderhoud, het treffen van regelingen met eigenaren en voorzieningen die dienen voor gezamenlijk gebruik en het omslaan van de met dat verbruik houdende kosten.

Binnen het zomerdorp zijn 130 percelen grond met een woning, zodat de vereniging 130 leden telt.

Een eigenaar die meerdere woningen in het zomerdorp bezit heeft het lidmaatschap voor iedere woning.

Is er sprake van meerdere eigenaren van 1 woning dan worden die samen als 1 eigenaar beschouwd.
Vereniging
Stichting "Zomerdorp Grevelingen"
Daarnaast is er de Stichting Zomerdrop Grevelingen. De Stichting beheert de infrastructuur (wegen, parkeerterreinen, straatverlichting, brandkranen), levering van water en afvoer huisvuil.

Het bestuur van de Vereniging vormt ook het bestuur van de Stichting. Het bestuur bestaat uit tenminste drie vrijwilligers, tenminste twee daarvan moeten lid dan wel echtgenoot of echtgenote van een lid van de vereniging zijn.

De bestuursleden worden door de leden gekozen voor een periode van drie jaar.

Twee keer per jaar roept het bestuur een algemene ledenvergadering bijeen, waar zaken die in verband staan met bovenstaande zaken aan de orde komen, alsmede de gehele financiële gang van zaken(begroting, jaarrekening, jaarlijkse bijdrage e.d.) Indien tenminste 20% van de leden dit schriftelijk verzoekt is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering.

Over belangrijke zaken beslist de algemene ledenvergadering met een meerderheid van stemmen Iedere eigenaar heeft een stem voor ieder huis dat hij/zij in het zomerdorp bezit.

Jaarlijks controleert een kascommissie de boeken. Deze commissie bestaat uit drie leden van de vereniging. leder lid wordt benoemd voor een periode van drie jaar De beheers-, onderhoud- en exploitatiekosten worden gedragen door de leden. Hiertoe zijn zij -een jaarlijkse bijdrage aan de vereniging verschuldigd. (contributie).
Stichting
Bestuur
Bestuur
 
Zomerdorp Grevelingen kent zowel een vereniging van eigenaren als een Stichting Zomerdorp Grevelingen.
Het bestuur van de vereniging vormt tevens het bestuur van de stichting.
Het bestuur van zowel de vereniging als de stichting bestaat op dit ogenblik uit 5 personen, t.w.
K.A. Blaauw                Voorzitter
J.M. Van Geest           Secretaris
P.W.M. Verwijmeren    Penningmeester
M. Wüllenweber           Lid
H. Den Boer                 Lid
Technische Commissie
Technische Commissieterug
Terug
Terug
Terug
 
H. den Boer                   Voorzitter
vacature                         Lid
G. Hülser                       Lid
De Technische Commissie ondersteunt en adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur v.w.b. Parkonderhoud, Huisvuilafvoer, Rioolonderhoud, Speeltoestellen, Bestrating, Verlichting enzovoort. Zij voert overleg met mogelijke leveranciers en doet voorstellen aan het bestuur.
Iederlid is contactpersoon voor de leden naar het bestuur.

De leden van de Technische Commissie zijn: